Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego www.torebkidamskie.sklep.pl jest skierowana do Użytkowników sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).
 • Administratorem danych osobowych jest: OSMEA Bożena Chorzewska z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Moniuszki 26A/4, NIP: 6271385943, REGON: 365578992, adres e-mail: sklep@torebkidamskie.sklep.pl, telefon: 791-26-96-44.
 • Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe uzyskane w trakcie korzystania ze sklepu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy produktów, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: zawarcie i realizacja umowy sprzedaży produktów oferowanych przez administratora, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie analiz i statystyk w związku z realizacją umów przez administratora, marketingu bezpośredniego produktów administratora.
 • Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez administratora z usług podmiotów zewnętrznych tj. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności. Dane osobowe mogą być więc przekazywane następującym odbiorcom: przewoźnicy (spedytorzy, brokerzy kurierscy); podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą; dostawcy usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne (informatyczne, organizacyjne), umożliwiające administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego; dostawcy usług księgowych (prawnych, doradczych) zapewniający administratorowi wsparcie księgowe (prawne, doradcze). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
 • Dane osobowe przetwarzane są od chwili ich pozyskania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, a ponadto przez okres czasu wymagany przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w świadczenie usług lub dostawę towarów (np. dostawcy usług płatności elektronicznych, firmy kurierskie).  Długość okresu przetwarzania danych osobowych może być również uzależniona od cofnięcia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą ponadto przetwarzane do czasu upływu terminów przewidzianych przez inne przepisy prawa polskiego nakładające na administratora obowiązek przechowywania dokumentacji zawierającej te dane osobowe (np. przechowywanie kopii faktur).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla nas, jako administratora tych danych osobowych, może być: udzielona zgoda przez osobę, której dane osobowe dotyczą, konieczność wykonania umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych.
 • Informujemy, że osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO: żądanie dostępu do danych osobowych w celu sprostowania takich danych, żądanie uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Osoba, której dane osobowe dotyczą, może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy, że skontaktuje się z nami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (z użyciem adresu e-mail, który jest nam znany) lub wyśle do nas taką informację listownie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań w celu ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Stosujemy w tym zakresie odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym podmiotom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Sklep internetowy www.torebkidamskie.sklep.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika /Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik/Klient serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Login i Hasło, dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów/Użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizację przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
 • W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas. Użytkownik/Klient serwisu może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika/Klienta. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika/Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik/Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu.
 • Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 22.03.2021r.