Regulamin

Sklep internetowy dostępny w domenie www.torebkidamskie.sklep.pl a prowadzony przez firmę OSMEA Bożena Chorzewska z siedzibą w Bytomiu przy ul. Moniuszki 26A/4, NIP: 6271385943, REGON: 365578992, tel. 791269644, adres poczty elektronicznej: sklep@torebkidamskie.sklep.pl; zwany jest w dalszej części Regulaminu "Sprzedawcą".


I Postanowienia ogólne

 1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.
 2. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.torebkidamskie.sklep.pl.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową.

 

 II Rejestracja i założenie konta w Sklepie

 1. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.torebkidamskie.sklep.pl po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta, lub też bez niej, jako Klient niezarejestrowany. Rejestracja jest dobrowolna.
 2. Rejestracja Klienta ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji, umożliwia otrzymywanie rabatów oraz branie udziału w konkursach.
 3. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu. W formularzu Klient powinien podać następujące dane: login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem, imię, nazwisko, adres, nr telefonu.

 

III Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową Sklepu i dodać do wirtualnego koszyka Produkt, który zamierza kupić. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie (modyfikację) wybranymi produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych (w tym formy dostawy i sposobu zapłaty), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające m.in. opis wybranych produktów oraz całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego Zamówienia.
 6. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.


IV Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: (i) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki, (ii) przelewem na rachunek mBanku: 11 1140 2004 0000 3902 7653 9740, (iii) e-przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU. 
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i otrzymania potwierdzenia dostępności Produktu. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i Zamówienie zostanie usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej (papierowej).


V Realizacja dostawy towaru

 1. Dostawa zamówionego Produktu następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu za pośrednictwem następujących przewoźników: Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DHL/DPD/Inpost oraz paczkomatów Inpost.
 2. Koszt dostawy jest podawany każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
 4. W sytuacji, gdy Produkt nie jest dostępny w magazynie i Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia, po uzgodnieniu z klientem, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli została już ona uiszczona.
 5. Podczas odbioru przesyłki od przewoźnika, Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona i czy opakowanie jest nienaruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności przewoźnika. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Produkt posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia w obecności przewoźnika oraz skontaktować ze Sprzedawcą.


VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: OSMEA Bożena Chorzewska, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26A/4 lub na adres poczty elektronicznej sklep@torebkidamskie.sklep.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument jest zobowiązany odesłać Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwracany Produkt należy wysłać na adres: OSMEA Bożena Chorzewska, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26A/4 z dopiskiem „zwrot”. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 9. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


VII Procedura składania reklamacji

 1. Wszystkie produkty znajdujące się  w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią Sprzedawcy.
 2. Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową i dostarcza reklamowany Produkt w sposób najtańszy, tj. paczką pocztową ekonomiczną. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji (do pobrania tutaj).
 3. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres: OSMEA Bożena Chorzewska, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26A/4 z dopiskiem „reklamacja”. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną.
 5. W przypadku uznania zasadności wniesionej reklamacji Sprzedawca wymienia reklamowany Produkt na inny wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu zakończenia serii, wycofania Produktu ze sprzedaży itp.), oferuje do wyboru: inny Produkt tego rodzaju dostępny w Sklepie, bądź obniżenie ceny, bądź zwrot zapłaconej ceny.
 6. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest: OSMEA Bożena Chorzewska z siedzibą w Bytomiu, ul. Moniuszki 26A/4, NIP: 6271385943, REGON: 365578992, tel. 791269644, adres poczty elektronicznej: sklep@torebkidamskie.sklep.pl. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną - w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, dostawcy usług księgowych.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego.


IX Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania Zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor Produktu, proporcje Produktu, itp.).
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Klienta, będącego Konsumentem, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się też do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Klient niebędący Konsumentem).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Nazwa sklepu internetowego www.torebkidamskie.sklep.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2021 roku.